Privacyverklaring

Betrekking: Otentic en de onderliggende labels, websites en bedrijfsnamen

Update: 18-06-18

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Otentic. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Otentic met persoonsgegevens omgaat.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Otentic verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Otentic verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • Afhandeling van je orders en je informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Gegevens over gebruik en cookies van de website

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Otentic geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens bewaartermijn en inzage

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Otentic de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Otentic de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Otentic op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Iedereen heeft het recht om inzage van de gegevens die Otentic van u heeft nadat u dienstverlening bij ons hebt beƫindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Otentic zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Gebruik van gesloten deel van de website

Als je medewerker bent van een klant van Otentic, dan kun je een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website van deze klant. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Otentic hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Minderjarigen

Otentic heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geĆÆnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking informatie of gegevens aan derden

Otentic verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Otentic bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT- beheerder).

Inzage, informatieverzoeken, correctie en recht van verzet

Iedere bezoeker kan ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als men niet benaderd wil worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Tevens heeft iedere bezoeker het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de gegevens. Als je meer informatie wilt over Otentic, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Otentic adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op Otentic.

Wij werken o.a. samen met deze partners
partner oct
partner Italko
partner 3bm
partner connected
partner fenex
partner lhs
partner nvs
partner LCB
partner Samen in de Regio
Taric Support